Prekių katalogas

 • PRIVATUMO POLITIKA

  1. SĄVOKOS

  1.1. BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  1.2. Duomenys /Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

  1.3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

  1.4. Duomenų subjektas – Duomenų valdytojo Klientas ar darbuotojas arba bet koks kitas asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

  1.5. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

  1.6. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

  1.7. Duomenų valdytojas – UAB „Swedish Transport technics“, juridinio asmens kodas 111459080, registracijos adresas Pramonės pr. 11, Kaunas, Lietuvos Respublika.

  1.8. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

  1.9. Klientas – asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba anksčiau jomis naudojosi.

  1.10. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

  1.11. Politika – reiškia šią Asmens duomenų tvarkymo politiką.

  Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.

  2. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2.1. Duomenų valdytojas renka 4 skirsnyje nurodytus Asmens duomenis administravimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, vykdyti savo verslą ir įgyvendinti teisines pareigas. Duomenų valdytojas yra atsakingas už Jūsų Asmens duomenų tvarkymą šioje Politikoje nurodytomis sąlygomis.

  2.2. Šioje Politikoje paaiškiname, kokius Asmens duomenis mes renkame, kaip juos tvarkome bei saugome, teikdami savo siūlomas prekes ir paslaugas. Tai apima informaciją, surinktą Duomenų valdytojo fiziškai veikiančioje parduotuvėje arba gautą teikiant paslaugas Klientams internetu per internetinį puslapį www.stigalietuva.lt (toliau – Internetis puslapis).

  2.3. Ši Politika taip pat taikoma mūsų tiksliniam turiniui, įskaitant internetinius pasiūlymus ir produktų bei paslaugų reklamą, kurią, naršydami internete, galite matyti trečiųjų šalių svetainėse, platformose ir programėlėse (toliau - Trečiųjų šalių svetainės). Atkreipiame dėmesį, jog šios Trečiųjų šalių svetainės gali turėti savo atskirą privatumo politiką ir sąlygas. Maloniai prašome perskaityti jas prieš naudojantis šiomis Trečiųjų šalių svetainėmis.

  2.4. Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetaine, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

  2.5. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip socialinio tinklo „Facebook“ paslaugomis, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko savo duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

  2.6. Duomenų valdytojas užtikrina, kad tvarkydamas Jūsų asmens duomenis jis vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  2.6.1. Asmens duomenys turi būti Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

  2.6.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis Duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, arba statistiniais tikslais, nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

  2.6.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

  2.6.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

  2.6.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

  2.6.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

  2.6.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

  2.7. Duomenys tvarkomi tinkamai informavus Duomenų subjektus.

  2.8. Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus šioje Politikoje kiekvienam Asmens duomenų tipui. Saugojimas atliekamas pagal procedūras, numatytas Politikos 4 skirsnyje.

  2.9. Duomenų tvarkytojo prieigos teisės prie Duomenų naikinamos nutraukus Asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

  2.10. Duomenys perduodami Duomenų tvarkytojams ir Duomenų gavėjams, kai teisę ir (ar) pareigą tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teisės aktai.

  2.11. Asmens duomenys Duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

  3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

  3.1. Mes renkame Jūsų asmens duomenis tiesiogiai skirtingais būdais, pvz., kai Jūs pateikiate mums savo asmeninę informaciją, registruodamiesi kaip Klientas mūsų Internetiniame puslapyje ar dalyvaudami mūsų lojalumo programose, registruodamiesi prizų loterijose, žaidimuose ir konkursuose, prenumeruodami mūsų naujienlaiškį, gaudami informaciją arba elektroninius pranešimus, iš mūsų pirkdami produktus ir paslaugas, pildydami klausimynus, komentuodami, teikdami užklausas ar susisiekdami su mūsų Klientų aptarnavimo centru.

  3.2. Kai mums pateikiate savo Asmens duomenis, mes juos tvarkome šioje Politikoje apibrėžtais tikslais ir tvarka. Jei nenorite, kad taip tvarkytume Jūsų Asmens duomenis, maloniai prašome jų mums nepateikti.

  3.3. Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, įskaitant komercinio sektoriaus duomenų šaltinius, pvz., viešas duomenų bazes ir duomenų rinktuvus bei informaciją iš trečiųjų šalių. Jei nenorite, kad gautume Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, atitinkamiems šaltiniams nurodykite savo pageidavimus.

  3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume Jums paslaugas, kaip nurodyta 4 skirsnyje. Konkrečiais atvejais mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik gavę Jūsų sutikimą, pvz., dažniausiai tada, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, naudojame slapukus ar vietovės duomenis. Kitais atvejais mes galime vadovautis kitu teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu, pvz., vykdydami sutartį su Jumis ar turėdami kitų teisėtų interesų (siekdami nusikaltimų prevencijos ir kt.)

  3.5. Jei tampate kurios nors mūsų lojalumo programos nariu, galime tai laikyti sutikimu, kad norite, jog tvarkytume Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais. Šių rinkodaros ryšių Jūs galite bet kada atsisakyti ir tai neturės įtakos Jūsų dalyvavimui lojalumo programoje bei jos teikiamai naudai.

  3.6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu, mes paprašysime Jūsų sutikimo konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Mes taip pat prašysime Jūsų sutikimo, jeigu mums reikėtų tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei yra nurodyti šioje Politikoje.

  3.7. Prašome peržiūrėti 4.1 skirsnyje pateiktą lentelę, kurioje rasite daugiau informacijos apie įvairius asmens duomenis, kuriuos galime rinkti, jų rinkimo tikslus ir teisinį šių duomenų tvarkymo pagrindą.

  3.8. Mūsų Internetinis puslapis skirtas suaugusiesiems, tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai dalis Klientų, kuriems dar nesukako 16 (šešiolika) metų, peržiūri arba perka produktus mūsų Internetiniame puslapyje. Jei mums yra žinoma informacija, jog Klientas nėra bent 14 (šešiolikos) metų amžiaus, tokio Kliento asmens duomenys nėra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai gauname jų tėvų sutikimą.

  3.9. Norėdami pateikti tėvų sutikimą dėl duomenų naudojimo rinkodaros tikslais, paprašykite savo tėvų ar globėjų susisiekti su mumis, kaip nurodyta 9 skirsnyje.

  3.10. Tam tikrais atvejais, remdamiesi Jūsų atliekamais veiksmais, mes laikysime, kad Jūs gavote tėvų sutikimą. Tada mes pasiliekame teisę spręsti, ar gausite mūsų rinkodaros pranešimus iki pasieksite reikalaujamą amžių.

  3.11. Norime atkreipti dėmesį, kad galimybė gauti prizus, pavyzdžius ir kitus apdovanojimus gali būti leidžiama tik naudotojams, sulaukusiems reikalaujamo amžiaus. Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad patikrintume Jūsų amžių ir įgyvendintume tam tikram amžiui nustatytus ribojimus.

  4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  4.1. Naršymas Internetiniame puslapyje 

  Renkami Asmens duomenys:

  Informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę, kai lankotės mūsų Internetiniame puslapyje, Jūsų IP adresas ir įrenginio adresas, spustelėtos nuorodos, prieš mūsų Internetinį puslapį aplankytos kitos svetainės ir slapukai bei panašiomis sekimo priemonėmis surinkta informacija. Jūsų naudotojo vardas, profilio nuotrauka, lytis, ryšiai ir bet kokia kita informacija, kurią sutinkate bendrinti naudodamiesi trečiųjų šalių puslapiais (pvz., kai „Facebook“ paspaudžiate „Patinka“).

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Mes (ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, veikiantys mūsų vardu) naudojame slapukus ir panašias technologijas duomenims apie Jus tvarkyti, kai lankotės mūsų Internetiniame puslapyje. Mes norime žinoti, ar mūsų Internetiniame puslapyje lankėtės anksčiau ir kam teikiate pirmenybę, kad galėtume savo patirtį pritaikyti Jums. Taip pat prašome peržiūrėti 5 skirsnį, kuriame rasite išsamesnėę informaciją apie slapukus.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  Pasinaudokite Slapukų leidimo priemone, kad sužinotumėte apie kiekvieno slapuko saugojimo laikotarpį.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Jūsų sutikimas, kai spustelite „tęsti“ mūsų puslapyje esančioje Slapukų leidimo priemonėje. Atkreipiame dėmesį, jog turime tvarkyti pagrindinius Jūsų naršymo duomenis, kad suteiktume Jums pagrindines Internetinio puslapio funkcijas, pvz., saugų prisijungimą, arba atsimintume, kokiame užsakymo etape esate. Jūs bet kada galite pakeisti savo slapukų nuostatas mūsų Slapukų leidimo priemonėje arba pakeisdami savo naršyklės nuostatas.

  4.2. Produktų ir paslaugų siūlymas

  Renkami Asmens duomenys:

  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymų istorija (įskaitant Jūsų pirkinius mūsų Internetiniame puslapyje), mokėjimų istorija, lytis, mūsų Internetiniame puslapyje Jūsų peržiūrimi produktai, mėgstami prekių ženklai, mėgstama parduotuvė, Jūsų veiksmai mūsų Internetiniame puslapyje ir skaitant mūsų laiškus, Jūsų atsakymai apklausose ar konkursuose, Jūsų pirkimo įpročiai ir prioritetai bei informacija apie Jūsų gyvenimo būdą, pomėgius ir dominančias sritis.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Kad pasiūlytume Jums pritaikytus produktus ar paslaugas (įskaitant iš susijusių trečiųjų šalių), kurie Jus galėtų dominti, remdamiesi Jūsų pirkinių istorija ir elgesiu, prioritetais ir mūsų rinkodaros segmentavimo strategijomis. Mes tai galime daryti siųsdami Jums informaciją paštu, el. paštu, naujienlaiškiais, SMS pranešimais ar telefonu apie produktus, paslaugas, akcijas ir kt. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis ir pasiūlyti dalyvauti Klientų apklausose, akcijose, prizų loterijose ir konkursuose. Taip pat galite gauti parduotuvių vykdomų akcijų pasiūlymų (pvz., kuponų), kai esate susikūrę paskyrą mūsų Internetiniame puslapyje.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  Tol, kol perkate pas mus. Jei per 1 (vienerius) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Jei internetu apsiperkate kaip svečias, mes Jūsų duomenis saugome 1 (vienerius) metus po apsipirkimo. Jeigu esate užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį, mes Jūsų Duomenis saugosime tol, kol neatsisakysite prenumeratos.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Jūs leidžiate mums tvarkyti savo asmens duomenis, jeigu tampate registruotu nariu ir sutinkate su pirkimo sąlygomis (sutarties vykdymas).

  Jei Jūs mums suteikiate leidimą tvarkyti savo Asmens duomenis, užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškius.

  Jei perkate internetu kaip svečias, mes susisieksime su Jumis dėl susijusių pasiūlymų, kiek tai leidžia įstatymai, įskaitant nuostatas dėl brukalo (angl. spam) siuntimo.

  Jūs bet kada galite atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų, savo profilyje (jeigu jį turite) pasinaudodami Privatumo nuostatų skydu arba paspausdami prenumeratos atsisakymo mygtuką Jums atsiųstuose mūsų rinkodaros laiškuose. Mūsų SMS žinučių, siunčiamų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti SMS žinute tel. nr. +370 698 76276 arba susisiekdami su mumis el. paštu: info@stigalietuva.lt

  4.3. Klientų aptarnavimas

  Renkami Asmens duomenys:

  Vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, užsakymų istorija, mokėjimų istorija, informacija apie mokėjimus (t. y. informacija apie banką ar kredito korteles), užsakymų istorija, lytis, prašymo vykdymo informacija, skelbiami įrašai ir kitas turinys, kurį pateikiate mūsų Internetiniame puslapyje, taip pat kita informacija, kurią pateikėte pirkdami ar užsakydami paslaugą, pateikdami užklausą.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis ir kai atsakome į Jūsų užklausas ir komentarus.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  Bendro pobūdžio užklausos ir komentarai, susiję su aptarnavimo problemomis, parduotuvės standartais, prekių pasiekiamumu ir kt., saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susisiekimo su Jumis dienos. Susirašinėjimas, susijęs su žalos asmeniui padarymu, nelaimingais atsitikimais ir kitomis sveikatos ir saugumo problemomis, gali būti saugomas ilgiau, jei vyksta teisminiai ginčai ar susitarimai.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Jūsų užklausų, komentarų ir skundų apdorojimas Jūsų prašymu (sutarties arba iš kitų teisėtų veiksmų kilusios prievolės vykdymas).

  4.4. Pirkimas

  Renkami Asmens duomenys:

  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymų istorija, mokėjimų istorija, informacija apie mokėjimus (t. y. banko duomenys), užsakymų istorija, lytis, Jūsų užsakymo vykdymo informacija ir kiti asmens duomenys, kuriuos savo noru pateikiate mums.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Mes apdorojame asmens duomenis, kad pateiktume Jūsų užsakytus produktus ir paslaugas, įskaitant užsakomų produktų ar pavyzdžių siuntimą.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  Tol, kol perkate pas mus. Jei per 1 (vienerius) metus neįvyko jokių sandorių, ištriname Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Mes naudojame šią informaciją Jūsų užsakymui ar bet kuriai kitai Jūsų užsakytai paslaugai vykdyti (sutarčiai vykdyti).

  4.5. Loterijos ir konkursai

  Renkami Asmens duomenys:

  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, namų ar mobiliojo telefono numeris, amžius, gimimo data, lytis, naudotojo sukurtas turinys ar bet kokie kiti Jūsų pateikti asmens duomenys – pagal konkurso ar žaidimo poreikius.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Vykdyti prizų loterijas, žaidimus ir konkursus, kuriuose pasirenkate dalyvauti, ir nustatyti laimėtoją arba perduoti prizą, jeigu laimite.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  3 (tris) mėnesius po žaidimo ar konkurso pabaigos, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Šie duomenys mums reikalingi konkurso ar žaidimo dalyvių / laimėtojo identifikacijai ir norint perduoti Jums prizą (teisėtų interesų pagrindu). Jei ketintume naudoti Jūsų Asmens duomenis rinkodaros tikslais, mes aiškiai pranešime Jums prieš pradedant duomenų tvarkymą ir paprašysime Jūsų sutikimo.

  4.6. Pirkimas internetu

  Renkami Asmens duomenys:

  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, IP adresas, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų Asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams (Paysera LT), siekiant mokėjimų įvykdymo.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  Tol, kol perkate pas mus. Jei per 1 (vienerius) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Jei atsiskaitote kaip svečias, mes Jūsų duomenis saugome 1 (vienerius) metus po apsipirkimo.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Šie Asmens duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą (sutarties vykdymas).

  4.7. Aptarnavimas ir nusikaltimų prevencija

  Renkami Asmens duomenys:

  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, mokėjimo informacija (pvz., banko informacija) ir mokėjimų istorija.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  Suteikti mūsų aptarnavimo paslaugas, įskaitant Jūsų pateiktų prašymų dėl paslaugų teikimo tvarkymą, sukčiavimo ir kitų nusikaltimų prevenciją, Jūsų tapatybės ir kredito / mokėjimo būsenos tikrinimą bei mokėjimo nurodymų vykdymą. Jūsų Asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams (Paysera LT), siekiant mokėjimų įvykdymo, arba perduoti policijai sukčiavimo prevencijos tikslais.

  Asmens duomenų saugojimo terminas:

  Tol, kol perkate pas mus. Jei per 1 (vienerius) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

  Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

  Skirta sukčiavimo nustatymui ir prevencijai, siekiant užtikrinti, kad Jūsų tapatybė ir sandoriai būtų saugūs (derinant Jūsų ir mūsų interesus su tikslu apsisaugoti nuo galimo sukčiavimo).

  5. SLAPUKAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

  5.1. Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas (toliau - slapukai), kad pagerintume savo produktus ir Jūsų patirtį mūsų Internetinio puslapio , rinkdami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Internetiniu puslapiu. Dalis naudojamų slapukų reikalingi pagrindinėms Internetinio puslapio funkcijoms, pvz., siekiant suteikti saugų prisijungimą arba įsiminti, kuriame užsakymo etape esate; tačiau slapukus mes taip pat naudojame ir analizuodami naudojimąsi Internetiniu puslapiu (kad galėtume įvertinti ir pagerinti jos veikimą); reklamos slapukus naudoja reklamos įmonės, kad pateiktų Jūsų interesus atitinkančią reklamą.

  5.2. Slapukai gali būti laikini arba nuolatiniai: a) laikini slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote savo naršyklėje; b) nuolatiniai slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, vartotojo vardas). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Internetiniu puslapiu.

  5.3. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite Slapukų leidimo priemonėje.

  A. Žiniatinklio analizė su „Google Analytics“

  5.4. Internetiniame puslapyje naudojama „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslauga iš „Google Inc.“ (toliau - „Google“). „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus - tekstinius failus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia mums analizuoti puslapio naudojimą. Slapukų sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų puslapiu paprastai siunčiama į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose, kur ji yra saugoma. Tačiau, jeigu šiam puslapiui esate įjungęs IP anonimizaciją, jūsų IP adresą „Google“ pirmiausia sutrumpins Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Veikdami puslapio operatoriaus prašymu, „Google“ naudoja šią informaciją, kad galėtų analizuoti, kaip naudojatės puslapiu, pateiktų mums, puslapio operatoriams, ataskaitas apie puslapio veikimą bei teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su puslapio ir interneto naudojimu. IP adreso, kurį „Google Analytics“ siunčia per jūsų naršyklę, „Google“ nesusies su kitais turimais duomenimis. Jeigu norite užkirsti kelią slapukų sugeneruotų duomenų rinkimui bei duomenų apie puslapio naudojimą, kuriuos renka „Google“ (įskaitant jūsų IP adresą), ir, jei norite atsisakyti tokių duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Google", galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš šios nuorodos: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  5.5. „Google Analytics“ surinkti duomenys saugomi 26 mėn. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad be slapukų Jums gali nepavykti naudotis visomis mūsų Internetinio puslapio paslaugomis.

  B. „Google Inc." pakartotinės rinkodaros ar panašių tikslinių grupių funkcijos naudojimas

  5.6. Internetiniame puslapyje mes naudojame „Google Inc." (toliau - „Google“) teikiamą pakartotinės rinkodaros arba panašių tikslinių grupių funkciją. Naudodamiesi šia funkcija, teikėjai gali nukreipti lankytojus į puslapio tikslinę reklamą, kitaip tariant, pagal interesus grindžiamus skelbimus, pritaikytus puslapio lankytojams, - skelbimus, kurie rodomi lankantis kituose „Google" vaizdinės reklamos tinklo puslapiuose. Siekdama atlikti šią puslapio naudojimo analizę, kuri yra pagrindas kurti interesais pagrįstą reklamą (pakartotinė rinkodara), „Google" naudoja vadinamus slapukus. Todėl „Google" puslapio lankytojų naršyklėse saugo nedidelį failą, kuriame yra skaičių seka. Failas fiksuoja puslapio lankytojų skaičių, taip pat anoniminius duomenis apie puslapio naudojimą. Jokių asmeninių puslapio naudotojų duomenų nebus saugoma. Vėliau apsilankius kitose „Google" vaizdinės reklamos tinklo puslapiuose, rodomi reklaminiai skelbimai, kuriuose atsižvelgiama į lankytojo peržiūrėtus produktus ir informaciją anksčiau lankytuose puslapiuose. Jeigu norite užkirsti kelią slapukų sugeneruotų duomenų rinkimui, susijusiam su jūsų svetainės naudojimu (įskaitant jūsų IP adresą), ir jeigu norėsite atsisakyti tokių duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Google", galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš šios nuorodos: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Jei norite visam laikui išjungti „Google" slapukų naudojimą, spustelėkite šią nuorodą ir atsisiųskite bei įdiekite pateiktą papildinį: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Jūs galite išjungti trečiųjų šalių slapukų naudojimą apsilankydami svetainėje adresu: http://www.networkadvertising.org/choices/ bei pritaikydami pateikiamą informaciją apie išjungimą, kuri ten yra pateikiama.

  C. „Google AdWords" konversijų stebėjimo naudojimas

  5.7. Būdami „Google AdWords" klientai, mes naudojame „Google“ konversijų stebėjimą, „Google Inc.“ teikiamą analizės paslaugą. „Google AdWords" jūsų kompiuteryje patalpina slapuką („konversijos slapuką“), jei mūsų Internetinį puslapį pasiekėte naudodami „Google“ skelbimą. Šie slapukai nustoja galioję po 300 dienų ir nėra naudojami asmeniniam identifikavimui. Jeigu apsilankote mūsų puslapyje ir slapukas dar nebaigė galioti, mes ir „Google“ galime atpažinti, kad kažkas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į mūsų puslapį. Kiekvienas reklamuotojas gauna kitą slapuką. Slapukų negalima stebėti per reklamuotojų svetaines. Informacija, surinkta naudojant konversijos slapuką, naudojama generuoti konversijų statistiką „AdWords" reklamuotojams, kurie pasirinko konversijų stebėjimą. Reklamuotojai matys bendrą naudotojų, kurie spustelėjo skelbimą ir buvo nukreipti į konversijų stebėjimo žymų puslapį, skaičių. Tačiau jie negauna informacijos, kuri asmeniškai identifikuoja naudotojus. Jeigu nenorite dalyvauti stebėjime, galite prieštarauti šiam naudojimui, užkirsdami kelią slapukų įdiegimui atitinkamu jūsų naršyklės programinės įrangos nustatymu (išjungimo parinktis). Jūs nebūsite įtraukiami į konversijų stebėjimo statistiką.

  6. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

  6.1. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tik tol, kol įgyvendiname pirmiau minėtus tikslus, kuriems rinkome arba gavome Jūsų asmens duomenis, ir pasibaigia mūsų įsipareigojimų terminai saugoti įrašus, kaip nurodyta 4 skirsnyje.

  7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

  7.1. Duomenų subjektas BDAR ir ADAĮ nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

  7.1.1. Teisė gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis ar ne;

  7.1.2. Teisė gauti prieigą prie savo Asmens duomenų ir su jais susipažinti;

  7.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų Asmens duomenis;

  7.1.4. Teisė reikalauti ištrinti Jūsų Asmens duomenis („teisė būti užmirštam“);

  7.1.5. Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu;

  7.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą;

  7.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą - gauti mūsų turimus Jūsų Asmens duomenis struktūruota, įprastai naudojama bei automatiškai nuskaitoma forma ir persiųsti juos kitam Duomenų valdytojui;

  7.2. Tais atvejais, kai Kliento sutikimas sudaro teisinį pagrindą mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, savo sutikimą galite atšaukti tokiais būdais:

  Tiesioginės rinkodaros tikslu: prisijungę prie savo paskyros srityje „Privatumo nuostatos“ arba pasinaudodami prenumeratos atsisakymo nuoroda, esančia bet kuriame mūsų atsiųstame rinkodaros pranešime;

  ŽymėAdministravimo ir kiti tikslai: siųskite mums el. laišką info@stigalietuva.lt arba skambinkite mūsų klientų aptarnavimo telefonu, kaip nurodyta 9 skirsnyje.

  Atminkite, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš atšaukimą.

  7.3. Teisės, nurodytos Politikos 7.1.1-7.1.7 punktuose, įgyvendinamos per BDAR nustatytus laikotarpius. Aukščiau nurodyti ir BDAR įtvirtinti laikotarpiai yra tokie:

  Duomenų subjekto prašymas    Laikotarpis
  Teisė būti informuotam    Kai Duomenys surenkami (jei pateikti Duomenų subjekto) arba per vieną mėnesį (jei pateikti ne Duomenų subjekto)  
  Prieigos teisė     Vienas mėnuo 
  Teisė į patikslinimą   Vienas mėnuo  
  Ištrynimo teisė  Nepagrįstai nedelsiant 
  Teisė apriboti Duomenų tvarkymą   Nepagrįstai nedelsiant  
  Teisė į duomenų perkeliamumą  Vienas mėnuo  
  Teisė prieštarauti  Gavus prieštaravimą  


  7.4. Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 straipsnio 5 d. (b) punkte numatytoms aplinkybėms.

  8. KAM GALIME PERDUOTI (BENDRINTI) JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  8.1. Mes Jūsų Asmens duomenis bendriname šiems duomenų tvarkytojams (t. y. paslaugų teikėjams, kurie padeda mums atlikti pirmiau nurodytas užduotis):

  IT paslaugas teikiančioms imonėms;

  Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms;

  Reklamos paslaugas teikiančioms įmonėms;

  Teisines ir audito paslaugas teikiančioms įmonėms;

  Kelionių agentūroms.

  8.2. Pabrėžiame, jog šiems Duomenų tvarkytojams keliame griežtus duomenų tvarkymo reikalavimus, kylančius iš BDAR ir kitų taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Siekiant užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys, Duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik vadovaujantis mūsų nurodytais tikslais bei apimtimi bei atitiktų būtinus IT saugumo standartus, su Duomenų tvarkytojais visuomet sudarome sudartį dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo.

  8.3. Mes Jūsų asmens duomenis bendriname šioms trečiosioms šalims, kurios apdoroja Jūsų asmens duomenis savo tikslams (t. y. šios trečiosios šalys nėra mūsų įgalioti Duomenų tvarkytojai, jos naudoja Jūsų Asmens duomenis savo interesais arba dėl to, kad jūs su tuo sutikote):

  Suinteresuotoms trečiosioms šalims (kurios nėra susijusios UAB „Swedish transport technics“ įmonės), kurios siųs Jums rinkodaros medžiagą, tačiau tik tuo atveju, jeigu sutikote ją iš jų gauti.

  8.4. Pažymime, kad mes niekada nebendriname Jūsų Asmens duomenų socialiniuose tinkluose. Kai mes plečiame savo klientų ratą ar atitaikome klientus per socialinius tinklus, pvz., „Facebook“ ar „Google“, Jūsų asmens duomenis padarome anoniminius prieš juos persiųsdami. Jeigu ateityje būtų pakeitimų ir mes turėtume Jūsų asmens duomenis bendrinti socialiniuose tinkluose, mes iš anksto paprašysime Jūsų sutikimo.

  9. KONTAKTAI

  9.1. Su šia Politika ir/ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:

  UAB „Swedish transport technics“, juridinio asmens kodas 111459080, registracijos adresas Pramonės pr. 11, Kaunas, Lietuvos Respublika. El. paštas: info@stigalietuva.lt . Tel. Nr. +370 698 76276.

  10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  10.1. Politika gali būti peržiūrima ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems Asmens duomenų tvarkymą.

  10.2. Politika ir jos pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.